KAMUOYU DUYURUSU

 

zodyak-şirket-logosu

 

Zodyak Astroloji Yayıncılık Matbaacılık Sanat Eserleri Danışmanlık Özel Eğitim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, Türk Ticaret Kanunun’daki unsurlara göre geçerli bir biçimde kurulmuş, tüzel kişiliği haiz bir limited şirkettir. 27.10.2011 tarihli 7930 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi’nin 617. sayfasında Ticaret Sicil No: Merkez – 157042 ile şirketin 21.10.2011 tarihinde sicile tescil edildiği belirtilmiş ve şirketin ana sözleşmesi de devam sayfalarında yayınlanmıştır. Şirketin müdürce temsil edileceği ve temsile yetkili müdürün Devrim Dölen olduğu da gazetede ilan edilmiştir. Ticaret Sicil Gazetesi’nin aynı tarih ve aynı sayısının 618. sayfasında Şirket Ana Sözleşmesinin 3. Maddesi olan Amaç ve Konu başlıklı maddesinde açık ve ayrıntılı bir biçimde şirketin amaç ve konusu ilan edilmiştir. Bu maddeye göre:

 

“1- Astroloji alanında faliyet göstermek; Astrolojik enstrümanlar kullanılarak (Burçlar, yıldızlar ve gezegenlerden yararlanılarak), hesaplamalar ve durum saptamaları yapılması, Güneş, Ay ve gezegenlerin hareketlerinin yorumlanarak tahminlerde bulunulması,

 

2- Yayıncılık alanında; kitap, gazete, dergi vb. basmak ve dağıtmak, neşretmek, dinlenilecek, görülecek şeyleri tüm medya organları aracılığı ile sunmak, bildirmek, duyurmak,

 

3- Tablolar, resimler, heykel ve benzeri sanat eserlerinin yapımı, çeşitli dekoratif obje ve figürlerin tasarımı, üretimi, sergilenmesi ve satışının yapılması,

 

4- Astroloji ve sanat konularında kişi veya kuruluşlara bilgi hizmeti vermek, tavsiyelerde bulunmak, danışmanlık yapmak,

 

5- Ana faaliyet konusunu oluşturan astroloji ile ilgili eğitim hizmetleri vermek, bu hizmetleri posta, yazılı, basılı, görsel, işitsel medya ve atölye çalışmaları aracılığıyla gerçekleştirmek, seminerler düzenlemek, katılımcılara sertifika vermek,

 

6- Şirketin konusu ile ilgili her türlü markaların, ihtira hakları ve beratlarının, ruhsatnamelerin ve ustalık haklarının, ticaret ünvanlarının, brövelerin alınması, satılması, kiraya alınması, kiraya verilmesi,

 

7- Şirket amaçlarını gerçekleştirmek için gereği kadar arsa, arazi, büro gibi gayrımenkuller ve nakli vasıtalar kiralayabilir, satın alabilir, satabilir, kiraya verebilir,

 

8- Şirket kendi ihtiyacı için menkul ve gayrımenkul mallar üzerine rehin, ipotek, satış vaadi sözleşmeleri yapabilir, bunlarla ilgili ayni ve nakdi teminatlar alabilir veya verebilir. Tapu dairelerinde gayrımenkul kıymetler üzerine şerhler koydurabilir,

 

9- Şirket kendi ihtiyacı için kredi veren yabancı ve yerli kuruluş ve bankalarda kısa, orta ve uzun vadeli ayni ve nakdi kredi muameleleri yapabilir,

 

10- Şirket amaç ve konusu dahilinde yurtiçi ve yurtdışı patent ve ihtira beratı, marka alabilir, kendi ünvanı altında tescil edebilir, kiralayabilir, imtiyaz hakları gibi benzeri hakları iktisap edebilir, kiralayabilir,

 

11- Şirket iştigal konusu ile ilgili olarak hakiki ve hükmi şahıslarla ortaklık kurabilir.

 

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride şirket için faydalı ve lüzumlu görülebilecek başka işlere girişilmek istendiği takdirde ortaklar kurulu karar aldıktan sonra şirket bu işleri de yapabilecektir.”

 

Madde hükmünden anlaşılacağı üzere şirket astroloji alanında faaliyet gösterip danışmanlık verebilir ve vermektedir.
Ayrıca şirket 24.11.2011 tarihinde 1443981 sicil numarasıyla İzmir Ticaret Odasına da kayıt olmuştur.
Şirketin astroloji faliyeti, tüm kurum ve kuruluşlarca resmi olarak tanınmakta ve tüzel kişiliği ile hareket etmektedir.

 

Şirket, 9980734744 vergi numarasına sahip, Konak Vergi Dairesine bağlı bir vergi mükellefi olup astroloji konusunda fatura kesme yetkisine ve ödevine sahiptir; dolayısıyla amaçları doğrultusunda yürüttüğü faaliyetleri ile ilgili kazançlar da Vergi Kanunları uyarınca vergilendirilmektedir ve hiç bir vergi borcu da bulunmamaktadır.
Sosyal medya üzerinden astroloji ve şirket hakkında yapılan argümanlara istinaden bu açıklamayı yapma mecburiyeti hasıl olmuştur. Tüm kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

 

Zodyak Astroloji Yayıncılık Matbaacılık Sanat Eserleri Danışmanlık Özel Eğitim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi vekili
Av. Ayşegül Yılmaz Karaağaç

Bir Cevap Yazın

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.